Vedtekter

Vedtekter for Motorsport anlegget.§ 1. FORMÅL

Banestyret ved Helganes Motorsportanlegg har som formål tilrettelegge for bruk og

utvikling av det kommunale motorsportanlegget, til beste anleggets medlemsklubber

av organisert motorsport.§ 2. ORGANISASJON

Det kommunale motorsportsanlegget eies av Karmøy Kommune. Banestyret oppgave

er å forvalte bruken av motorsportsanlegget på vegne av Karmøy Kommune, i

henhold til formålet.


Banestyret består av tillitsvalgte fra medlemsklubbene, som er i seg selv

selvstendige klubber. Banestyret kan ikke på noen måte hefte økonomisk

for Karmøy Kommune eller medlemsklubbene uten særskilt fullmakt.


Medlemsklubbene har rett til å være representert i Banestyret med ett

tillitsvalt medlem hver. De tillitsvalgte skal velges av årsmøtet eller pekes ut

av styret i de respektive medlemsklubbene.§ 3. MEDLEMMER/MEDLEMSKLUBBER

Alle klubber/idrettslag som er organisert i et av de nasjonale motorsportforbundene,

har rett til medlemskap og representasjon i Banestyret.

Medlemskap fra alle andre idrettslag/klubber skal godkjennes i banestyret.

For å få medlemskap må i klubbene/idrettslagene ha tilholdsted i kommunene:

Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio, Bokn, eller Vindafjord.

Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag søknad om

medlemskap godkjent i Banestyret.§ 4. MEDLEMMENES PLIKTER

For å beholde sitt medlemskap er medlemsklubbene pliktig til å utøve sin

aktivitet i lovlig form og etterfølge beslutninger fattet i Banestyret.

I tillegg må medlemsklubbene rapportere årlig til Banestyret regnskap og medlemsstatistikk.§ 5. TILITSVALGTES GODTGJØRELSE

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Banestyrets medlemmer gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter,

inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.§ 6. BANESTYRETS OPPGAVER

Banestyret skal koordinere medlemsklubbene vedrørende brukstider,

løp, arrangementer, og annen bruk for å oppnå en mest mulig effektiv bruk av anlegget.


Videre skal Banestyret koordinere søknader og fordele tilskuddene

mellom medlemsklubbene på bakgrunn av deres anleggsplaner og driftsplaner.


Banestyret skal avholde møter når lederen bestemmer det

eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.


Banestyret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

Ved stemmelikhet teller lederens stemme som dobbeltstemme.§ 7. ÅRSMØTE

En gang i året skal Banestyret ha et møte som har status som årsmøte.

I dette møtet skal følgende saker behandles:


1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

2. Behandle Banestyrets årsmelding.

3. Behandle Banestyrets regnskap i revidert stand.

4. Fordele tilskudd mellom medlemsklubbene.

5. Behandle innkomne forslag og saker.

6. Vedta Banestyrets budsjett.

7. Konstituere leder, nestleder, økonomiansvarlig og øvrige styremedlemmer.

8. Valg av revisor (utenfor Banestyret)§ 8. OPPLØSNING AV BANESTYRET

Oppløsning av Banestyret kan bare behandles på ordinært årsmøte.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av Banestyret tilfaller

banestyrets eiendeler medlemsklubbene, fordelt etter siste års

medlemsstatistikk, (Verdi eiendeler x antall medlemmer i

klubben/samlet antall medlemmer i alle medlemsklubbene).

Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

 

 

 

Banestyret 14. april 2007

Helganes Motorsportsenter